Osmanlı Bankası Müzesi Osmanlı Bankası
Arşiv ve Araştırma Merkezi

Mete Caddesi, No: 32
Taksim - İstanbul/Türkiye
Tel: (0 212) 292 76 05-06-07
archive@ottomanbank.com
www.obarsiv.com
   
 

Milli Tetebbular Mecmuası

"İslam medeniyeti ve Türk harsına ait din, ahlak, hukuk, iktisad, lisaniyat, bediiyat, fenniyat, bünye-i ictimaiyye-i tedkikat gayesiyle, "Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni tarafından iki ayda bir neşr edilir." Matbaa-i Amire'de basılan mecmuanın müdürü Darülfünûn Türk tarihi edebiyatı muallimi, Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni Kâtib-i Umumisi Köprülüzade Mehmed Fuad'dır. Padişah iradesi, Enver Paşa, Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi, Sadrazam Said Halim Paşa, Dahiliye Vekili Talat Paşa, Maarif Nazırı Şükrü Bey, Nafia Nazırı Abbas Halim Paşa gibi hükümet üyelerinin imzasıyla kurulan Âsâr-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni'nin yayın organıdır. Mecmua, Osmanlı Devleti'nde padişah ve kabinenin bir araya gelerek kurdukları encümene bağlı olarak çıkan tek yayındır. Yalnızca bir yıl yayımlanan mecmuada, Mehmed Fuad Köprülü'nün "Osmanlı Kanunnameleri" başlıklı makale dizisi, Ziya Gökalp'in "Bir Kavmin Tedkikinde Takib Olunacak Usul", Martin Hartman'ın "Divan-ı Lügat'it Türk'e Ait Birkaç Mülahaza" adlı makaleleri; Macar Türkolog Thury Jozef'in Ragıp Hulusi tarafından çevrilen "Orta Asya Türkçesi Üzerine Tedkikler" adlı araştırması, Rus Doğu Bilimleri uzmanı Vasiliy Bartold'un çalışmaları ve müzikolog Rauf Yekta'nın "Türk Musikisine Dair Tetebbular" çalışması dikkat çeker.

Kaynak: "Milli Tetebbular Mecmuası (1331-1915), Bir Devlet Mecmuası", Müteferrika, Kitabiyat Dergisi, sayı 27, İstanbul, 2005, ss. 37-156